Svěřenské fondy a ochrana majetku

Svěřenské fondy představují zvláštní formu majetku. Ten zakladatel fondu vyčlenil ze svého jmění, a to z vlastní vůle. Tento vyčleněný majetek je pak spravován samostatně a odděleně od majetku ostatního. Tento velmi specifický institut nabízí celou řadu benefitů a lze jej použít pro různé účely. 

Jedním z nich je třeba svěřenský fond pro případ smrti. Svěřenské fondy umožňují relativně snadno a rychle zabezpečit svůj majetek. Aby vše však fungovalo tak, jak má, je potřeba zvážit všechny možnosti a opatření a vše konzultovat s odborníky.

Svěřenské fondy jsou ve správě svěřenského správce. Nemají právní subjekt, nejsou právnickou osobou. Jedná se o specifickou entitu. Vzhledem k tomu, že vznikají na podkladě notářského zápisu, je potřeba počítat s notářským poplatkem. 

Celková cena za založení pak závisí na složitosti a rozsahu práce. Náklady však ovlivňuje i majetek, který je do fondu vložený při jeho založení.

Jak založit svěřenský fond?

Impuls pro jeho založení poskytuje zakladatel svěřenského fondu. Rozhodnutí vzniká jako forma notářského zápisu, který se stává podkladem pro vznik svěřenského fondu, ještě společně se statusem svěřenského fondu. Ten upravuje potřebné náležitosti vztahující se k fondu.

Status, který je vyhotovený notářským zápisem, obsahuje jméno osoby, která bude vykonávat funkci svěřenského správce. Ten je správou pověřený zakladatelem svěřenského fondu. Náleží mu velká odpovědnost. Musí se však řídit pravidly a pokyny, které určil zakladatel fondu, a to prostřednictvím statutu svěřenského fondu. 

Jakmile fond vznikne, správce fondu nakládá s jeho majetkem. Zápis obsahuje i účel, který má fond plnit. Důležité jsou také obmyšlené osoby neboli beneficienti, kteří ze svěřenského fondu profitují. Další náležitostí je způsob plnění beneficientů a další postupy, jak s majetkem ve fondu nakládat. Samozřejmostí je i popsání správy fondu.

Svěřenské fondy většinou upravují způsoby nakládání s majetkem zakladatele fondů po jeho smrti. Také mohou být založeny jako ochrana rodinného majetku. Proto je potřeba upravit ve statusu veškeré otázky, které souvisejí s fungováním fondu na dlouhé roky. 

Ne vždy je však jednoduché nastavit přesná pravidla dlouho dopředu. V budoucnosti může nastat celá řada různých situací, proto je potřeba nastavit postupy tak, aby umožnily vypořádat se v budoucnosti s téměř jakoukoli situací.

Účely svěřenského fondu

Ty mohou být soukromé nebo veřejně prospěšné. Pro soukromé účely se, ve většině případů, vyčleňují do svěřenského fondu nemovitost nebo další aktiva. Součástí však může být také obchodní společnost nebo podíl na ní. Jedná-li se o společnost s ručením omezeným, musí správce fondu vykonávat správu tak, aby vedla k jejímu zachování, případně rozšiřování majetku fondu.

Chcete vědět víc, nebo pomoci se založením? Nezávazně nás kontaktujte na stránkách – parkerhill.cz.